vand.jpg
Ejlskov A/S tilbyder rådgivning i forbindelse med V1 og V2 kortlægninger af ejendomme. Vi udarbejder historiske redegørelser og udfører forureningsundersøgelser samt afværgeforanstaltninger på kortlagte grunde for amter, kommuner, virksomheder og private. Vi udfører miljøvurderinger i forbindelse med større og minder byggeprojekter.
 • Udførelse af supplerende forureningsundersøgelser og skitseprojektering på 4 lokaliteter på Nørrebro, forurenet med PCE, TCE og terpentin.
 • Indledende forureningsundersøgelser på 10 boligejendomme i Husum og Brønshøj.
 • Udførelse af omfattende historik, kildeopsporing og afgrænsende undersøgelser på flere ejendomme på Nørrebro.
 • Videregående undersøgelser på 3 V2-kortlagte ejendomme i forhold til grundvandsinteresser og arealanvendelse.
 • Udførelse af 40 poreluftssonderinger samt etablering af fast målestation og efterfølgende monitering af afdampning af klorerede opløsningsmidler fra grundvandszonen.
 • Moniteringsplan for vandløb, vandindvinding og grundvandsressourcer overfor forurening fra det tidl. Grindsted værk, omfattede Grindsted by og omegn.
 • Forureningsundersøgelser på 22 lokaliteter på Nørrebro i København med fokus på grundvand, arealanvendelse og indeklima.
 • Forureningsundersøgelse af grund for tidligere autoophug samt efterfølgende oprensning af 500 m3 tungmetal og olieforurenet jord.
 • Undersøgelse af jordforurening hidrørende fra tjærebehandling af fiskenet.
 • Oprensning af olieforurening fra gl. fiskekutter på et legepladsareal i en børnehave.
 • Miljøvurderinger i forbindelse med udvidelse af Føtex, Risskov.
 • Miljørådgivning i forbindelse med V1 og V2 kortlægninger af ejendomme, udførelse af forurenings undersøgelser samt jordhåndtering i forbindelse med byggeprojekter.