tor-jord.jpg

Er din grund V1 kortlagt baseret på en mistanke om jordforurening, kan Ejlskov hjælpe dig med at få denne mistanke af- eller bekræftet. Viser vores undersøgelse, at der ikke er forurening, kan grunden tages ud af kortlægningen. Støder vi på forurening, kan vi præcisere forureningens kilde, omfang og art, samt hjælpe dig med at afgrænse eller fjerne forureningen, så du får mest muligt areal ud af kortlægningen og opnår de bedst mulige betingelser for videre anvendelse, herunder salg, bebyggelse m.v.

Er der dokumentation for jordforurening på vidensniveau 2, sørger vi for, at forureningen bliver konkretiseret og udarbejder en risikovurdering, så du som grundejer har vished og dokumentation for de faktiske forhold. Ligeledes kan vi hjælpe med at oprense, fjerne eller afgrænse forureningen i henhold til, hvad der udgør den mest optimale løsning i den pågældende situation.

I begge tilfælde indhenter vi det nødvendige materiale (historiske data m.v.) og udfører de nødvendige undersøgelser, så vi kan dokumentere forhold omkring kilder til forureningen, hvilken potentiel risiko disse kilder kan indebære overfor arealanvendelse, skøn over eventuelle værdiforringelser (v. køb eller salg) og muligheder for afhjælpende foranstaltninger. Ligeledes varetager vi kontakten med den ansvarlige myndighed, herunder udarbejdelse af rapporter og ansøgninger (indhentning af bygge- og §8 tilladelser, jordhåndteringsplaner m.v.) samt tilvejebringelse af fyldestgørende dokumentation for de miljømæssige forhold.

Offentlige myndigheder
Ejlskov bistår også offentlige myndigheder med miljørådgivning og forureningsundersøgelser samt kortlægning og oprensning af forurenet jord.

Læs mere om:
Miljømæssig due diligence i forbindelse med køb
Faser i et undersøgelsesforløb