tor-jord.jpg

For at vurdere behovet og den mest egnede metode til oprensning af en forurening foretages indledningsvis en detaljeret forureningsundersøgelse. Undersøgelsen kortlægger den pågældende forurening og skaber grundlag for vurdering af eventuelle miljørisici. Herefter udvælges og testes den foretrukne oprensningsmodel i tæt dialog med kunden. Vi opstiller tidsplan og budget, ligesom vi også varetager kommunikation med myndigheder samt monitering og dokumentation af miljøeffekten. Iblandt de mest almindelige jordforureningstyper hører eksempelvis olie og benzinprodukter, klorerede opløsningsmidler, tungmetaller, PAH, phenoler eller methan.

Afhængig af forureningens art og omfang kan forskellige løsninger anvendes. En af teknikkerne er afgravning eller op-boring af forurenet jord, tanke, udskillere m.v. I nogle situationer kan forureningen afværges ved forskellige afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger. En tredje og ofte foretrukken løsning er anvendelse af in-situ metoder, hvor oprensning af jord og grundvand foretages ved injicering af forureningsnedbrydende midler.

Læs mere om:
In-situ oprensning
Naturlig nedbrydning
MIP-IN
Optagning af eksempelvis olietanke