tor-jord.jpg

Jordhåndteringsplaner sikrer kunden en god økonomisk løsning
Ejlskov bistår med planlægning, forundersøgelser, §19-ansøgninger og anmeldelser af jordtransport i forbindelse med trafiksaneringer og nyanlæg. Miljøforholdene ved sideløbende arbejder, f.eks. ledningsrenoveringer indarbejdes også i vores ydelser. 

Vi udarbejder en "plan for jordhåndtering" som på én gang tager hånd om både miljøet og projektkommunikationen i forbindelse hermed. Ved at kombinere den indledende miljøtekniske beskrivelse, tilsyn og prøvetagning, tilvejebringer vi en fyldestgørende og betryggende dokumentation for de miljømæssige forhold. 

Jorden fra eventuelle miljøpåvirkede arealer skal håndteres særskilt fra ren råjord. Ejlskov medvirker til håndtering og styring af jordtransporter fra bygge og anlægsprojekter.  Vi arbejder målrettet med at sikre kunden en god økonomisk løsning samtidig med at jorden håndteres miljømæssige forsvarligt. Vores ydelserne følges op med slutdokumentation til miljømyndighederne.

Anlæg til genanvendelse af vejjord
Ejlskov medvirker ved etablering af anlæg til genanvendelse af vejjord. Vi udarbejder beskrivelse og ansøgning efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5 og i medfør af Planloven.